หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10  ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณืการเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9  ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณืการเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8  ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณืการเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
              -

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7  ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้ึ
   สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้คือ ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และนักเรียนสามารถปฎิบัติการทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในสัปดาห์นี้ปัญหา คือ มีนักเรียนชายชั้นม.3/2 บางคนเข้าห้องเรียนสายเกิน 15 นาที ทำให้การจัดการเรียนรู้ช้า เพราะเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ต้องย้อนกลับมาสอนนักเรียนที่เข้าห้องสายอีกครั้ง
   ครูได้ตักเตือนนักเรียนที่ีเข้าห้องเรียนสาย และได้ทำโทษโดยการหักคะแนน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
   วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน โดยจะต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่เรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้เป็นกรรมการในการในการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี ทำให้ได้รู้ถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนน และกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงพยุง ซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองต่างๆ การใช้อุปกรณ์ให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
    -ในการสอนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม ซึ่งครูจะต้องสาธิตให้นักเรียนดู และนักเรียนก็ไม่ได้ทดลองด้วยตัวเอง จึงทำให้นักเรียนบางคนไม่ค่อยเข้าใจ ครูต้องคอยอธิบายเพิ่มเติม
     -นักเรียนชายห้อง ม.3/2 มีบางคนยังเข้าห้องเรียนสาย
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
   การทดลองเกี่ยวกับแรงพยุงที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการทดลองที่ใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียน
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
    ควรมีระบบการทำงานที่ดี และศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควรทำงานให้เป็นปัจจุบัน