หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้เป็นกรรมการในการในการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี ทำให้ได้รู้ถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนน และกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงพยุง ซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองต่างๆ การใช้อุปกรณ์ให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
    -ในการสอนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม ซึ่งครูจะต้องสาธิตให้นักเรียนดู และนักเรียนก็ไม่ได้ทดลองด้วยตัวเอง จึงทำให้นักเรียนบางคนไม่ค่อยเข้าใจ ครูต้องคอยอธิบายเพิ่มเติม
     -นักเรียนชายห้อง ม.3/2 มีบางคนยังเข้าห้องเรียนสาย
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
   การทดลองเกี่ยวกับแรงพยุงที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการทดลองที่ใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียน
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
    ควรมีระบบการทำงานที่ดี และศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควรทำงานให้เป็นปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น