หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19


สัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18


สัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17


สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม วันวิชาการมัธยมศึกษา ทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน และการนำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนดี 
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้ในการเข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างห้องเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 ว่าแตกต่างกันอย่างไร ทั้งกระบวนการสอน การใช้จิตวิทยา กับนักเรียนทั้ง 2 วัย
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   มีนักเรียนชายบางคนที่เข้าห้องเรียนสาย และครูต้องตักเตือนอยู่บ่อยๆ


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ได้พานักเรียนชั้น ม.1/12 ,2/12,3/12 ไปทัศนศึกษษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการพานักเรียนตั้งแต่การเดินทาง และการชมดูนิทรรศการต่างๆ ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาอาจมีนักเรียนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราบ้าง แต่เราก็ต้องอดทนและคอยอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศการให้นักเรียนได้ฟัง

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาคาราวานวิทยาศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10  ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณืการเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9  ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณืการเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8  ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ในการทดสอบนักเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นม .3 โดยการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำ และให้ฝึกระเบียบแถวทั้ง 8 ระเบียบแถว อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงกระบวนการสอนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชั้นเรียน การใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสอนสัปดาห์นี่ ยังมีนักเรียนชายบางคนเข้าห้องเรียนสายเกิข 15 นาที และไม่พาอุปกรณืการเรียนมา ซึ่งครูได้ตักเตือนและลงโทษนักเรียน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
              -

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7  ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้ึ
   สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้คือ ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และนักเรียนสามารถปฎิบัติการทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในสัปดาห์นี้ปัญหา คือ มีนักเรียนชายชั้นม.3/2 บางคนเข้าห้องเรียนสายเกิน 15 นาที ทำให้การจัดการเรียนรู้ช้า เพราะเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ต้องย้อนกลับมาสอนนักเรียนที่เข้าห้องสายอีกครั้ง
   ครูได้ตักเตือนนักเรียนที่ีเข้าห้องเรียนสาย และได้ทำโทษโดยการหักคะแนน
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
   วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน โดยจะต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่เรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้เป็นกรรมการในการในการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี ทำให้ได้รู้ถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนน และกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงพยุง ซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองต่างๆ การใช้อุปกรณ์ให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
    -ในการสอนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม ซึ่งครูจะต้องสาธิตให้นักเรียนดู และนักเรียนก็ไม่ได้ทดลองด้วยตัวเอง จึงทำให้นักเรียนบางคนไม่ค่อยเข้าใจ ครูต้องคอยอธิบายเพิ่มเติม
     -นักเรียนชายห้อง ม.3/2 มีบางคนยังเข้าห้องเรียนสาย
3.สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม
   การทดลองเกี่ยวกับแรงพยุงที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการทดลองที่ใหม่ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียน
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
    ควรมีระบบการทำงานที่ดี และศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควรทำงานให้เป็นปัจจุบัน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-22 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการได้เป็นกรรมการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี การสอนในสัปดาห์นี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
   ในสัปดาห์นี่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ จะต้องกลับมหาวิทยาลัยเพื่อไปทำวิจัย จึงทำให้ต้องฝากคาบสอนไว้กับครูพี่เลี้ยง และเป็นอุปสรรคในการเดินทาง
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่องที่สอน คือแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ทำให้ดิฉันได้เข้าไปดูการสอนของครูพี่เลี้ยงได้นำมาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนของตนเอง การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และยังได้เป็นกรรมการในการให้คะแนนการแข่งขันการประชุมเชียร์กีฬาสีในเดือนกรกฎาคมนี้ ในสัปดาห์นี้ยังได้เข้าสอนคาบวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ในเรื่องการฝึกระเบียบแถว และเข้าประชุมนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 เรื่องการเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
     สิ่งที่เป็นปัญหาในสัปดาห์นี้คือ  นักเรียนห้อง ม.3/4 ยังคำนวณเลขเพื่อหาความเร็วเฉลี่ยไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยการหาความเร็วเฉลี่ยได้ 
     การแก้ไขปัญหา ครูจะต้องหาแบบทดสอบเรื่องการคำนวณเลขและการเปลี่ยนหน่วยมาให้นักเรียนแต่ละคนฝึกทำ
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
     - การสร้างแบบทดสอบเรื่องการคำนวณเลขและการหาค่าเฉลี่ย
     - การใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
14 มิถุนายน 2555
สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ.2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้ได้เรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น การทำงานของฝ่ายต่างๆในโรงเรียนได้แก่ ฝ่ายสหกรณ์ ได้รู้ถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน และได้ช่วยเหลืองานในด้านนี้ เข้ารับการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์โชติ ธานีรัตน์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนในโรงเรียน และรับหน้าที่ต่างๆที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลา 1 ภาคเรียนนี้
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    ในการจัดการเรียนรู้บางเรื่องนักเรียนไม่สามารถคำนวณเลขได้เช่น การคำนวณหาความเร็วเฉลี่ย ซึ่งนักเรียนบางห้องยังไม่สามารถเปลี่ยนหน่วย และการบวก ลบ คูณ หาร ได้ ดังนั้นครูจึงต้องให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบมากๆ และยังส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างยากลำบาก
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    การจัดทำแบบฝึกทักษะการคำนวณเลข
    การฝึกการใช้ข้อคำถามในการกระตุ้นความคิดนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1-2


สัปดาห์ที่ 1-2    ระหว่างวันที   21 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     จากที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ดิฉันคิดว่าทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่นกระบวนการและขั้นตอนในการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน และบรรยากาศต่างๆในโรงเรียน รวมทั้งประวัติของโรงเรียน ปฏิทินวิชาการ แผนผังของโรงเรียน และการเช็คชื่อเข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 และการพบนักเรียนที่เราจะสอนซึ่งนักเรียนที่ทำการสอนมี 3 ห้อง คือ ม.3/2,4,12 ทำให้เราได้ทำความคุ้นเคยก่อนสอน และเมื่อสอนนักเรียนทั้ง 3 ห้องก็ให้ความเคารพเราเป็นอย่างดี
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    -ในการเข้าสอนแต่ละครั้งยังมีนักเรียนบางคนที่คุยกันในขณะที่ครูสอน เมื่อตักเตือนนักเรียนก็เชื่อฟัง แต่พอสักระยะก็คุยกันอีก 
    -ในการทำการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองยังไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่ได้ทดลองด้วนตัวเอง ครูต้องสาธิตให้นักเรียนดูการทดลอง
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    สิ่งที่ดิฉันอยากศึกษาเพิ่มเติมก็คือ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนของนักเรียน การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีความสนใจมากขึ้น
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
        -

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
    3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และคำนวณหาขนาดความเร็วเฉลี่ยของแต่ละช่วงจุด
ผลการปฏิบัติงาน     
    นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     -    
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
    3. เข้ากิจกรรมชุมนุมทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน     
    พบนักเรียนในชุมนุมและแนะนำถึงการจัดตั้งชุมนุม
ปัญหาและการแก้ไข
     -    
วัน พุธ ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
    3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และนำเสนอเรื่อง แรงและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ผลการปฏิบัติงาน
     นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     มีนักเรียนบางส่วนยังคุยกันในห้อง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน อังคาร ที่ 29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
   1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   2. พบครูพี่เลี้ยง
   3.เข้าสอนคาบที่ 3-4 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/2 ทบทวนเรื่่องแรง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูได้สาธิตการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และให้นักเรียนร่วมทำการทดลอง
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก
ปัญหา
     -  

วัน จันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
   1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   2. พบครูพี่เลี้ยง
   3.เข้าสอนคาบที่ 1-2 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/4 ทบทวนเรื่่องแรง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิดและทำ mind map แลวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก
ปัญหา
     -  

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
2.พบและควบคุมการเข้าของแถวนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
3.ศึกษาประวัติของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4.เวลา 10.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 1 คาบ
5. เวลา 13.20-15.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จำนวน 2 คาบ
ผลการปฏิบัติงาน
      จากการสอนนักเรียนทั้ง 2 ห้อง นักเรียนมีความร่วมมือดีในการจัดกิจกรรม เมื่อมีการกระตุ้นให้ตอบคำถามนักเรียนก็สามารถตอบ และแย่งกันตอบได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      -        


วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
2. พบครูพี่เลี้ยง
3.ศึกษาประวัติของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4.ศึกษาแผนผังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน
      จากการศึกษาประวัติและแผนผังโรงเรียนทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน ตั้งแต่อดีตจนและการเปลี่ยนในระดับการศึกษา
ปัญหาและการแก้ไข
        -

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/12  จำนวน 1 คาบ เวลา 11.40-12.30 น. เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนดูภาพวัตถุที่หยุดนิ่ง และภาพที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ให้นักเรียนสรุปผลลัพธ์ของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน
ปัญหาและการแก้ไข
    นักเรียนคุยในขณะสอน ทำให้ควบคุมชั้นเรียนลำบาก
    
   

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. พบครูพี่เลี้ยง
    3. เข้าสอนเวลา 10.00-11.40 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เรื่องแรง ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ จัดกิจกรรมการเรียน โดยให้นักเรียนจับคู่และออกแรงผลักเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่ง จากนั้นครูได้ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียน และให้นักเรียนทำแบบฝีกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
    4. ศึกษาตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา
    5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
    6. จัดหนังสือเพื่อเตรียมสำหรับแจกนักเรียน
ผลการปฏิบัติ
    นักเรียนตั้งใจเรียนดี มีบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะถาม 
ปัญหาและการแก้ไข 
    อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.พบครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าสอน
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 วันนี้ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน จำนวน 9 กลุ่ม โดยการนับ 1-9 แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านบทเรียนเรื่อง แรงและชนิดของแรง จากนั้นก็ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าชั้น
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งได้ดี ทำให้การจัดการเรียนเสร็จตามเวลา 2 คาบ
ปัญหาและการแก้ไข
      -หนังสือที่ใช้สอนยังพร้อม ทำให้นักเรียนไม่มีหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      2.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันอังคาร ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.ประชุมและเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
      3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จัก พร้อมรับตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.3/2,ม.3/4,ม.3/12)
      4.ครูได้พาไปดูบรรยากาศของห้องที่จะสอน และตรวจดูอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมก่อนสอนจริง
ผลการปฏิบัติงาน
      ได้พบครูพี่เลี้ยง และได้รับตารางสอน ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ก่อนการสอนจริง


วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคาบแรกของการสอน ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และบอกถึงเกณฑ์ในการตัดเกรด และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
      4.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคาบที่ 2 ของการสอนในวันนี้ ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และบอกถึงเกณฑ์ในการตัดเกรด และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
     ได้ทำความรู้จักความคุ้นเคยกับนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
      ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      มีนักเรียนบางคนยังพูดคุยในขณะที่ครูพูด


ข้อมูลนักศึกษา

1. ประวัติส่วนตัว
ชือ....... นางสาวจิราพร นามสกุล อนุพันธ์ ชื่อเล่น สาว
รหัสประจำตัว........ 5111134065
หลักสูตร........วิทยาศาสตร์
คณะ.......ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์........  081-7288221
E-mail........saw.edu51@hotmail.com
เกรดเฉลี่ยสะสม........3.31
อาจารย์ที่ปรึกษา......... อ.สาวิตรี ชามทอง และ อ.ธวัชชัย คงนุ่ม
ที่อยู่...... 38 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ชื่อบิดา......นายอุทัย  อนุพันธ์
ชื่อมารดา.....นางฮะริฝ้ะ  อนุพันธ์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย.....โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน
3. บุคลิกภาพ
ลักษณะทั่วไป    ร่าเริงแจ่มใส  
คุณลักษณะความเป็นครู    มีความอดทน  ความรับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องการพัฒนา    การพูดให้มีเสียงที่ดังกว่านี้


ตารางสอน

                 วัน
เวลา
1
2
3
4
5
6
7
      8
     9
08.20-09.10 น
09.10-10.00 น
10.00-10.50 น
10.50-11.40 น
11.40-12.30 น
12.30-13.20 น
13.20-14.10 น
14.10-15.00 น
15.00-15.50 น
จันทร์
ว 23101
3/4
ว 5อังคาร


ว 23101
3/2
ว 5

พุธ
ว23101
3/12
ว 4ว23101
3/4
ว 5
พฤหัสบดี

ศุกร์


ว23101
3/2
ว 5ว 23101
3/12
ว 5วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดยนายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง       การมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จัดแผนชั้นเรียน ม.1 มี 12 ห้อง, ม.2 มี 12 ห้อง, ม.3 มี 12 ห้อง, ม.4 มี 6 ห้อง, ม.5 มี 6 ห้องม.6 มี 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียนในระดับ
นักเรียนประมาณ 2,087 คน
ครู-อาจารย์ 95 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ครูอัตราจ้าง 17 คน
ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน
คติพจน์  ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  รักการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สีประจำโรงเรียน  เขียว - ขาว
              สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
              สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย
อักษรย่อของโรงเรียน  ม.น.ศ.