หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วัน อังคาร ที่ 29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
   1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   2. พบครูพี่เลี้ยง
   3.เข้าสอนคาบที่ 3-4 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/2 ทบทวนเรื่่องแรง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูได้สาธิตการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และให้นักเรียนร่วมทำการทดลอง
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก
ปัญหา
     -  

วัน จันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
   1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
   2. พบครูพี่เลี้ยง
   3.เข้าสอนคาบที่ 1-2 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3/4 ทบทวนเรื่่องแรง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิดและทำ mind map แลวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก
ปัญหา
     -  

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
2.พบและควบคุมการเข้าของแถวนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
3.ศึกษาประวัติของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4.เวลา 10.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 1 คาบ
5. เวลา 13.20-15.00 น. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จำนวน 2 คาบ
ผลการปฏิบัติงาน
      จากการสอนนักเรียนทั้ง 2 ห้อง นักเรียนมีความร่วมมือดีในการจัดกิจกรรม เมื่อมีการกระตุ้นให้ตอบคำถามนักเรียนก็สามารถตอบ และแย่งกันตอบได้อย่างถูกต้อง
ปัญหาและการแก้ไข
      -        


วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
2. พบครูพี่เลี้ยง
3.ศึกษาประวัติของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
4.ศึกษาแผนผังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน
      จากการศึกษาประวัติและแผนผังโรงเรียนทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน ตั้งแต่อดีตจนและการเปลี่ยนในระดับการศึกษา
ปัญหาและการแก้ไข
        -

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/12  จำนวน 1 คาบ เวลา 11.40-12.30 น. เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนดูภาพวัตถุที่หยุดนิ่ง และภาพที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ให้นักเรียนสรุปผลลัพธ์ของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ผลการปฏิบัติงาน
    นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน
ปัญหาและการแก้ไข
    นักเรียนคุยในขณะสอน ทำให้ควบคุมชั้นเรียนลำบาก
    
   

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. พบครูพี่เลี้ยง
    3. เข้าสอนเวลา 10.00-11.40 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เรื่องแรง ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ จัดกิจกรรมการเรียน โดยให้นักเรียนจับคู่และออกแรงผลักเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่ง จากนั้นครูได้ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียน และให้นักเรียนทำแบบฝีกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
    4. ศึกษาตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา
    5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
    6. จัดหนังสือเพื่อเตรียมสำหรับแจกนักเรียน
ผลการปฏิบัติ
    นักเรียนตั้งใจเรียนดี มีบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะถาม 
ปัญหาและการแก้ไข 
    อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.พบครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าสอน
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 วันนี้ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน จำนวน 9 กลุ่ม โดยการนับ 1-9 แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านบทเรียนเรื่อง แรงและชนิดของแรง จากนั้นก็ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าชั้น
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งได้ดี ทำให้การจัดการเรียนเสร็จตามเวลา 2 คาบ
ปัญหาและการแก้ไข
      -หนังสือที่ใช้สอนยังพร้อม ทำให้นักเรียนไม่มีหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      2.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันอังคาร ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.ประชุมและเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการปฏิบัติงาน
      งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย


วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
      3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จัก พร้อมรับตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.3/2,ม.3/4,ม.3/12)
      4.ครูได้พาไปดูบรรยากาศของห้องที่จะสอน และตรวจดูอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมก่อนสอนจริง
ผลการปฏิบัติงาน
      ได้พบครูพี่เลี้ยง และได้รับตารางสอน ได้ฝึกการใช้อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ก่อนการสอนจริง


วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคาบแรกของการสอน ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และบอกถึงเกณฑ์ในการตัดเกรด และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
      4.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคาบที่ 2 ของการสอนในวันนี้ ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และบอกถึงเกณฑ์ในการตัดเกรด และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
     ได้ทำความรู้จักความคุ้นเคยกับนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
      ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      มีนักเรียนบางคนยังพูดคุยในขณะที่ครูพูด


ข้อมูลนักศึกษา

1. ประวัติส่วนตัว
ชือ....... นางสาวจิราพร นามสกุล อนุพันธ์ ชื่อเล่น สาว
รหัสประจำตัว........ 5111134065
หลักสูตร........วิทยาศาสตร์
คณะ.......ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์........  081-7288221
E-mail........saw.edu51@hotmail.com
เกรดเฉลี่ยสะสม........3.31
อาจารย์ที่ปรึกษา......... อ.สาวิตรี ชามทอง และ อ.ธวัชชัย คงนุ่ม
ที่อยู่...... 38 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ชื่อบิดา......นายอุทัย  อนุพันธ์
ชื่อมารดา.....นางฮะริฝ้ะ  อนุพันธ์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย.....โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน
3. บุคลิกภาพ
ลักษณะทั่วไป    ร่าเริงแจ่มใส  
คุณลักษณะความเป็นครู    มีความอดทน  ความรับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องการพัฒนา    การพูดให้มีเสียงที่ดังกว่านี้


ตารางสอน

                 วัน
เวลา
1
2
3
4
5
6
7
      8
     9
08.20-09.10 น
09.10-10.00 น
10.00-10.50 น
10.50-11.40 น
11.40-12.30 น
12.30-13.20 น
13.20-14.10 น
14.10-15.00 น
15.00-15.50 น
จันทร์
ว 23101
3/4
ว 5อังคาร


ว 23101
3/2
ว 5

พุธ
ว23101
3/12
ว 4ว23101
3/4
ว 5
พฤหัสบดี

ศุกร์


ว23101
3/2
ว 5ว 23101
3/12
ว 5วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดยนายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง       การมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จัดแผนชั้นเรียน ม.1 มี 12 ห้อง, ม.2 มี 12 ห้อง, ม.3 มี 12 ห้อง, ม.4 มี 6 ห้อง, ม.5 มี 6 ห้องม.6 มี 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียนในระดับ
นักเรียนประมาณ 2,087 คน
ครู-อาจารย์ 95 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ครูอัตราจ้าง 17 คน
ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน
คติพจน์  ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  รักการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สีประจำโรงเรียน  เขียว - ขาว
              สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
              สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย
อักษรย่อของโรงเรียน  ม.น.ศ.