หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้ในการเข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างห้องเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 ว่าแตกต่างกันอย่างไร ทั้งกระบวนการสอน การใช้จิตวิทยา กับนักเรียนทั้ง 2 วัย
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   มีนักเรียนชายบางคนที่เข้าห้องเรียนสาย และครูต้องตักเตือนอยู่บ่อยๆ


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรม Asen Day และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้รู้ถึงการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการจัดการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนทำการสอบแก้ตัวสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งผลการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยเพียงใด และเราก็สามารถวัดถึงศักยภาพของเราด้วยว่ามีความสามารถในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใด ตลอดจนนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการสั่งการบ้านและงานแก่นักเรียนมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ทำงานมาส่ง ซึ่งนักเรียนไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   ในสัปดาห์นี่ได้เรียนรู้ได้พานักเรียนชั้น ม.1/12 ,2/12,3/12 ไปทัศนศึกษษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการพานักเรียนตั้งแต่การเดินทาง และการชมดูนิทรรศการต่างๆ ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
2.ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข
   ในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาอาจมีนักเรียนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราบ้าง แต่เราก็ต้องอดทนและคอยอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศการให้นักเรียนได้ฟัง

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาคาราวานวิทยาศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช