หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-22 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
   สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการได้เป็นกรรมการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี การสอนในสัปดาห์นี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
   ในสัปดาห์นี่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ จะต้องกลับมหาวิทยาลัยเพื่อไปทำวิจัย จึงทำให้ต้องฝากคาบสอนไว้กับครูพี่เลี้ยง และเป็นอุปสรรคในการเดินทาง
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเรื่องที่สอน คือแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ทำให้ดิฉันได้เข้าไปดูการสอนของครูพี่เลี้ยงได้นำมาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนของตนเอง การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และยังได้เป็นกรรมการในการให้คะแนนการแข่งขันการประชุมเชียร์กีฬาสีในเดือนกรกฎาคมนี้ ในสัปดาห์นี้ยังได้เข้าสอนคาบวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ในเรื่องการฝึกระเบียบแถว และเข้าประชุมนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 เรื่องการเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
     สิ่งที่เป็นปัญหาในสัปดาห์นี้คือ  นักเรียนห้อง ม.3/4 ยังคำนวณเลขเพื่อหาความเร็วเฉลี่ยไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยการหาความเร็วเฉลี่ยได้ 
     การแก้ไขปัญหา ครูจะต้องหาแบบทดสอบเรื่องการคำนวณเลขและการเปลี่ยนหน่วยมาให้นักเรียนแต่ละคนฝึกทำ
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
     - การสร้างแบบทดสอบเรื่องการคำนวณเลขและการหาค่าเฉลี่ย
     - การใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
14 มิถุนายน 2555
สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ.2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้ได้เรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น การทำงานของฝ่ายต่างๆในโรงเรียนได้แก่ ฝ่ายสหกรณ์ ได้รู้ถึงขั้นตอนในการดำเนินงาน และได้ช่วยเหลืองานในด้านนี้ เข้ารับการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์โชติ ธานีรัตน์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนในโรงเรียน และรับหน้าที่ต่างๆที่ต้องปฏิบัติในระยะเวลา 1 ภาคเรียนนี้
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    ในการจัดการเรียนรู้บางเรื่องนักเรียนไม่สามารถคำนวณเลขได้เช่น การคำนวณหาความเร็วเฉลี่ย ซึ่งนักเรียนบางห้องยังไม่สามารถเปลี่ยนหน่วย และการบวก ลบ คูณ หาร ได้ ดังนั้นครูจึงต้องให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบมากๆ และยังส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างยากลำบาก
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    การจัดทำแบบฝึกทักษะการคำนวณเลข
    การฝึกการใช้ข้อคำถามในการกระตุ้นความคิดนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1-2


สัปดาห์ที่ 1-2    ระหว่างวันที   21 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     จากที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ดิฉันคิดว่าทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่นกระบวนการและขั้นตอนในการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน และบรรยากาศต่างๆในโรงเรียน รวมทั้งประวัติของโรงเรียน ปฏิทินวิชาการ แผนผังของโรงเรียน และการเช็คชื่อเข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 และการพบนักเรียนที่เราจะสอนซึ่งนักเรียนที่ทำการสอนมี 3 ห้อง คือ ม.3/2,4,12 ทำให้เราได้ทำความคุ้นเคยก่อนสอน และเมื่อสอนนักเรียนทั้ง 3 ห้องก็ให้ความเคารพเราเป็นอย่างดี
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    -ในการเข้าสอนแต่ละครั้งยังมีนักเรียนบางคนที่คุยกันในขณะที่ครูสอน เมื่อตักเตือนนักเรียนก็เชื่อฟัง แต่พอสักระยะก็คุยกันอีก 
    -ในการทำการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองยังไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่ได้ทดลองด้วนตัวเอง ครูต้องสาธิตให้นักเรียนดูการทดลอง
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    สิ่งที่ดิฉันอยากศึกษาเพิ่มเติมก็คือ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนของนักเรียน การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีความสนใจมากขึ้น
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
        -

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
    3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และคำนวณหาขนาดความเร็วเฉลี่ยของแต่ละช่วงจุด
ผลการปฏิบัติงาน     
    นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     -    
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
    3. เข้ากิจกรรมชุมนุมทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน     
    พบนักเรียนในชุมนุมและแนะนำถึงการจัดตั้งชุมนุม
ปัญหาและการแก้ไข
     -    
วัน พุธ ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
    3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และนำเสนอเรื่อง แรงและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ผลการปฏิบัติงาน
     นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     มีนักเรียนบางส่วนยังคุยกันในห้อง