หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
    3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และคำนวณหาขนาดความเร็วเฉลี่ยของแต่ละช่วงจุด
ผลการปฏิบัติงาน     
    นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     -    
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
    3. เข้ากิจกรรมชุมนุมทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน     
    พบนักเรียนในชุมนุมและแนะนำถึงการจัดตั้งชุมนุม
ปัญหาและการแก้ไข
     -    
วัน พุธ ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
    3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ และนำเสนอเรื่อง แรงและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ผลการปฏิบัติงาน
     นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี และมีความสนใจในการทดลอง
ปัญหาและการแก้ไข
     มีนักเรียนบางส่วนยังคุยกันในห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น