หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1-2


สัปดาห์ที่ 1-2    ระหว่างวันที   21 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     จากที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ดิฉันคิดว่าทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่นกระบวนการและขั้นตอนในการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน และบรรยากาศต่างๆในโรงเรียน รวมทั้งประวัติของโรงเรียน ปฏิทินวิชาการ แผนผังของโรงเรียน และการเช็คชื่อเข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 และการพบนักเรียนที่เราจะสอนซึ่งนักเรียนที่ทำการสอนมี 3 ห้อง คือ ม.3/2,4,12 ทำให้เราได้ทำความคุ้นเคยก่อนสอน และเมื่อสอนนักเรียนทั้ง 3 ห้องก็ให้ความเคารพเราเป็นอย่างดี
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    -ในการเข้าสอนแต่ละครั้งยังมีนักเรียนบางคนที่คุยกันในขณะที่ครูสอน เมื่อตักเตือนนักเรียนก็เชื่อฟัง แต่พอสักระยะก็คุยกันอีก 
    -ในการทำการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองยังไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่ได้ทดลองด้วนตัวเอง ครูต้องสาธิตให้นักเรียนดูการทดลอง
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    สิ่งที่ดิฉันอยากศึกษาเพิ่มเติมก็คือ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนของนักเรียน การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีความสนใจมากขึ้น
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
        -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น