หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ทำให้ดิฉันได้เข้าไปดูการสอนของครูพี่เลี้ยงได้นำมาพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนของตนเอง การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และยังได้เป็นกรรมการในการให้คะแนนการแข่งขันการประชุมเชียร์กีฬาสีในเดือนกรกฎาคมนี้ ในสัปดาห์นี้ยังได้เข้าสอนคาบวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ในเรื่องการฝึกระเบียบแถว และเข้าประชุมนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 เรื่องการเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
     สิ่งที่เป็นปัญหาในสัปดาห์นี้คือ  นักเรียนห้อง ม.3/4 ยังคำนวณเลขเพื่อหาความเร็วเฉลี่ยไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยการหาความเร็วเฉลี่ยได้ 
     การแก้ไขปัญหา ครูจะต้องหาแบบทดสอบเรื่องการคำนวณเลขและการเปลี่ยนหน่วยมาให้นักเรียนแต่ละคนฝึกทำ
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
     - การสร้างแบบทดสอบเรื่องการคำนวณเลขและการหาค่าเฉลี่ย
     - การใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
14 มิถุนายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น