หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. พบครูพี่เลี้ยง
    3. เข้าสอนเวลา 10.00-11.40 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เรื่องแรง ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ จัดกิจกรรมการเรียน โดยให้นักเรียนจับคู่และออกแรงผลักเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่ง จากนั้นครูได้ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียน และให้นักเรียนทำแบบฝีกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
    4. ศึกษาตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา
    5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
    6. จัดหนังสือเพื่อเตรียมสำหรับแจกนักเรียน
ผลการปฏิบัติ
    นักเรียนตั้งใจเรียนดี มีบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะถาม 
ปัญหาและการแก้ไข 
    อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น