หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ประวัติ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดยนายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง       การมัธยม ศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
- จัดแผนชั้นเรียน ม.1 มี 12 ห้อง, ม.2 มี 12 ห้อง, ม.3 มี 12 ห้อง, ม.4 มี 6 ห้อง, ม.5 มี 6 ห้องม.6 มี 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียนในระดับ
นักเรียนประมาณ 2,087 คน
ครู-อาจารย์ 95 คน
ลูกจ้างประจำ 15 คน
ครูอัตราจ้าง 17 คน
ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน
คติพจน์  ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  รักการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สีประจำโรงเรียน  เขียว - ขาว
              สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
              สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย
อักษรย่อของโรงเรียน  ม.น.ศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น