หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักศึกษา

1. ประวัติส่วนตัว
ชือ....... นางสาวจิราพร นามสกุล อนุพันธ์ ชื่อเล่น สาว
รหัสประจำตัว........ 5111134065
หลักสูตร........วิทยาศาสตร์
คณะ.......ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์........  081-7288221
E-mail........saw.edu51@hotmail.com
เกรดเฉลี่ยสะสม........3.31
อาจารย์ที่ปรึกษา......... อ.สาวิตรี ชามทอง และ อ.ธวัชชัย คงนุ่ม
ที่อยู่...... 38 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ชื่อบิดา......นายอุทัย  อนุพันธ์
ชื่อมารดา.....นางฮะริฝ้ะ  อนุพันธ์
2. ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย.....โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน
3. บุคลิกภาพ
ลักษณะทั่วไป    ร่าเริงแจ่มใส  
คุณลักษณะความเป็นครู    มีความอดทน  ความรับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องการพัฒนา    การพูดให้มีเสียงที่ดังกว่านี้


ตารางสอน

                 วัน
เวลา
1
2
3
4
5
6
7
      8
     9
08.20-09.10 น
09.10-10.00 น
10.00-10.50 น
10.50-11.40 น
11.40-12.30 น
12.30-13.20 น
13.20-14.10 น
14.10-15.00 น
15.00-15.50 น
จันทร์
ว 23101
3/4
ว 5อังคาร


ว 23101
3/2
ว 5

พุธ
ว23101
3/12
ว 4ว23101
3/4
ว 5
พฤหัสบดี

ศุกร์


ว23101
3/2
ว 5ว 23101
3/12
ว 5ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น